Menü
Kattintson a borítólap képére az olvasáshoz!
boritolap kep

Goffine Lénárt: Katholikus oktató és épületes könyv – I. kötet

A könyv hosszú alcíme: Avagy rövid értelmezése minden vasár- és ünnepnapi leczkék- és evangéliumoknak, az innen kivont hit- és erkölcsi tanításokkal, és egyházi szertartások’ magyarázatával együtt. A’ sz. miséről való oktatás- , továbbá a’ nagy- és kántorböjti leczkék, és evangéliumok’ magyarázatával, valamint Urunk Krisztus Jézus’ kínszenvedésének történetével bővített, sok tekintetben javított kiadás, mellyet készített Steck Xav. Ferencz.

A könyv bevezetője így kezdődik: „Egy olly épületes és vallási kézikönyv’ szükségét, melly az egyháznak minden ünnep- és vasárnapjaira, nem különben az adventi, nagyböjti ’s egyéb szentebb időkre való leczkéket és evangeliomi szakaszokat magában foglalván , egyszersmind azok’ rövid és népszerű magyarázatát is adja; melly ezenkívül az anyaszentegyháznak kenet- és erőteljes, fökép sz. miseáldozati imádságait a’ nép’ nyelvén nyújtva, általuk a’ latinul nem értőket is tudja Istenhez emelni, hitökben erősíteni és vigasztalni; melly végre az egyházi ajtatos szokásokat és szertartásokat megmagyarázván, ’s alkalmilag a’ keresztény kath. hitvallásnak minden fonlosabb hit- és erkölcstani igazságait is beleszövén, ekképen a’ magánoktatás- és házi ajtatosságnak egyik legsikeresb eszközéül szolgáljon: – egy illy könyv’ szükségét nincs, a’ ki be ne lássa, mélyen ne érezze. A’ mint hogy érezték is ezt már régen a’ buzgóbbak; és e’ szükség’ érzetét különféle ajtatossági munkák által igyekeztek kielégítni. A’ legfőbb érdem mégis e’ részben Goffine Lénárt praemonstráti rendű papot illeti; kinek ,Oktató és épületes könyvét’, legalább nevénél fogva, hihetőleg mindenki ismeri.”

Leonhard Goffiné (1648–1719) premontrei lelki írónak Oktató könyve Európa-szerte nagy hatást váltott ki. Magyarra is lefordították és megjelentették még a XVIII. században „T. Goffine ’stb. Apostoli és Évangyeliomi tudományra oktató könyvének első, és második, vagyis innepi része, ’stb. A’ magyar anyaszentegyháznak szenteiről való oktatásoknak megbővítésével, magyarra fordította Csanky Gábor kegy. isk. á. p. Pesten, 1790–3.” címmel két kötetben.

Mivel a későbbi, műveltségében előrehaladott kor nem találta mindenben kielégítőnek, többszörös módosításon ment keresztül. A legújabb átdolgozás Steck Xaver Ferencz német plébános munkája. Ezt a kiadást jelentette meg a Szent István Társulat (akkori nevén Jó és olcsó könyvkiadó) 1852-ben.


A könyv meta információi
| Megjelenés éve: 1852 | Oldalszám: 440, [VIII] | Méret: 23x15 cm | Kötés: kemény | Kiadó: Jó és olcsó könyvkiadó | Nyelv: magyar | Fájl méret: 18 MB |